Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werktijdverkorting (wtv): informatie voor werkgevers

Wat is werktijdverkorting?

Als er minder werk is, kunt u de werktijd van uw werknemers verkorten. U moet hiervoor een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werktijdverkorting kan alleen in buitengewone omstandigheden, bijvoorbeeld bij een brand, epidemie of overstroming.

Wanneer kunt u werktijdverkorting aanvragen?

Op grond van voornoemde beleidsregels komt een verzoek tot werktijdverkorting voor toewijzing in aanmerking indien:

  • er sprake is van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en
  • gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

De voornoemde beleidsregels schrijven voor dat een ontheffing niet zal worden verleend:

  • over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen;
  • voorzover het personeelsbestand van de onderneming niet op de voor de betrokken onderneming redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd;
  • indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking in de betreffende of in een andere onderneming, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dat de werkstaking door het verlenen van de ontheffing zal worden beinvloed.

Voor wie kunt u werktijdverkorting aanvragen?

U kunt wtv aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft.? Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u dus geen wtv aanvragen.

Waar kunt u werktijdverkorting aanvragen?

U vraagt werktijdverkorting (wtv) aan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanvraagformulieren treft u aan onder 'Download belangrijke documenten'. Wtv kan pas ingaan als het ministerie de aanvraag heeft ontvangen. U stuurt het formulier naar het volgende adres:

Het Ministerie van SZW
Directie UAW
Postbus 90801, 2509 LV, Den Haag
Fax:?070-3334090

Voor informatie over het aanvragen van wtv kunt u contact opnemen met de directie UAW. De directie is bereikbaar op telefoonnummer 070 3335298 op werkdagen van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.

Verlengingsaanvragen

Een verlengingsaanvraag moet u indienen voor het einde van de wtv-periode waarvoor u al vergunning hebt. Niet tijdig opgestuurde verlengingsaanvragen komen NIET voor toewijzing in aanmerking, Als een verlengingsaanvraag wordt ontvangen na afloop van de voorgaande ontheffingsperiode, is de poststempel bepalend voor de vraag wanneer de verlengingsaanvraag is verstuurd.

Beoordeling verlenging wtv
Als u een verzoek voor een verlenging indient, zal worden gekeken of herstel binnen 24 weken te verwachten. Als dit niet zo is, zal de verlenging niet worden goedgekeurd.

Einde 24-weken periode wtv
Als tegen het einde van 24 weken periode blijkt, dat de verminderde bedrijvigheid, tegen de verwachting in, niet voldoende hersteld is, kan de ontheffing nog 1 keer worden verlengd mits herstel in die periode is gegarandeerd.

Wat zijn de gevolgen van werktijdverkorting voor uw werknemer ?

Als u een vergunning hebt voor werktijdverkorting (wtv), kunt u voor uw werknemers een WW-uitkering voor de niet-gewerkte uren aanvragen. U doet dit bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Als uw werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, zal de WW-uitkering aan u worden overgemaakt. Uw werknemers blijven bij u in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van wtv: zij ontvangen gewoon hun loon. Over de betaling kunnen wel nadere afspraken staan in de cao of de arbeidsovereenkomst.

Download belangrijke documenten

Meer informatie

Meer informatie over wat het UWV voor u en uw werknemers kan betekenen in een periode van werktijdverkorting, kunt u vinden op de website van het UWV ‘werktijdverkorting’.

Voor algemene vragen aan de rijksoverheid kunt u gratis bellen met de Informatie Rijksoverheid telf.nr. 1400 of raadpleeg www.rijksoverheid.nl