Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Pensioenen – Actuele ter visie leggingen

Ter visie gelegde stukken in het kader van de Wet BPF en WVB

Onderstaand vindt u een overzicht van alle in de Staatscourant gepubliceerde verzoeken om (wijziging, (gedeeltelijke) intrekking van de) verplichtstelling van de deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen of beroepspensioenregelingen die momenteel ter visie liggen alsmede de op een bepaald verzoek betrekking hebbende stukken. Deze digitale informatie bieden wij u aan als vorm van service.

Hoewel wij hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, kan er onverhoopt sprake zijn van onvolledigheid of van een misdruk. Ook kan het voorkomen dat de website, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, tijdelijk uit de lucht is. Voor dergelijke situaties wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

In dit verband wijs ik u erop dat de officiële publicaties van tervisieleggingen van verzoeken om verplichtstelling in de Staatscourant plaatsvinden. Deze zijn te downloaden van de website  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ van de Staatcourant.

Ten aanzien van de op een verzoek betrekking hebbende stukken is bovendien van belang dat deze stukken niet uitsluitend op deze website zijn in te zien, maar tijdens kantooruren eveneens ter inzage liggen bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving en desgewenst telefonisch op te vragen zijn.

Verzoeken om verplichtstelling van deelname in bedrijfstakpensioenfondsen of beroepspensioenregelingen

De op een bepaald verzoek betrekking hebbende stukken kunt u inzien door op de naam van het bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenregeling te klikken. Ook is het mogelijk om de stukken telefonisch op te vragen via telefoonnummer 070-3335298.

Eventuele zienswijzen dienen schriftelijk, op of voor de in de Staatscourant genoemde einddatum ter visie legging, te worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag.

BPF NAAM

INGANGSDATUM TVL EINDDATUM TVL PUBLICATIE NR.

 

Bekendmakingen wijziging beroepspensioenregeling

Onderstaand vindt u een overzicht van alle in de Staatscourant gepubliceerde bekendmakingen op grond van artikel 10, tweede lid, WVB van de wijzigingen van beroepspensioenregelingen die momenteel ter visie liggen. De op een bepaalde bekendmaking betrekking hebbende stukken kunt u inzien door op de naam van de beroepspensioenregeling te klikken. Ook is het mogelijk om de stukken telefonisch op te vragen via telefoonnummer 070-3335298.

Eventuele zienswijzen dienen schriftelijk, op of voor de in de Staatscourant genoemde einddatum ter visie legging, te worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag.

WVB NAAM

INGANGSDATUM TVL EINDDATUM TVL PUBLICATIE NR.
       

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.